obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Dita výrobní družstvo invalidů, se sídlem Stránského 2510/1, 390 34 Tábor, identifikační číslo: 00028762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Dr, vložka 209 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která je ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ditalátkygalanterie.cz (dále jen „webová stránka“)., a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.         Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může spotřebitel provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může spotřebitel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany spotřebitele, ani za případné zneužití těchto informací třetí osobou.

2.4.         Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.         Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.         Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území výslovně uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

3.3.       Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.         Před odesláním objednávky má spotřebitel možnost zkontrolovat a měnit údaje v objednávce, po jejím odeslání je tato objednávka závazná. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky spotřebiteli, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.

3.5.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.         Kupní smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem je uzavřena přijetím objednávky spotřebitele prodávajícím, o čemž bude spotřebitel informován odesláním potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Toto potvrzení zároveň obsahuje i text kupní smlouvy, resp. její podstatné náležitosti, a znění těchto obchodních podmínek.

3.7.         Spotřebitel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jinou kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím (včetně obchodních podmínek).

3.8.         Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním odběru v podnikové prodejně v Táboře na adrese uvedené v čl. 1.1.;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném spotřebitelem v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), vedený u společnosti
  ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA (ČSOB),
  pobočka: náměstí Františka Křižíka 348, 390 01 Tábor;

           č. účtu: 512500623/0300       měna: CZK 

           Objednávka musí být vždy zaplacena měnou, ve které byla vytvořena!!! Jiná měna nebude akceptována!!!      

 

4.2.         Společně s kupní cenou je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3.         Náklady spojené s balením a dodáním zboží se neúčtují, přesáhne-li cena objednaného zboží částku 1000 Kč, včetně DPH.

4.4.         V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.         V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek spotřebitele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.6.         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany spotřebitele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží spotřebiteli.

4.7.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.8.         Prodávající vystaví na platby prováděné na základě objednávky (kupní smlouvy) spotřebiteli proforma fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající spotřebiteli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.         Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.10.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.11.       Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že mu prodávající vystavenou účtenku dle ust. odst. 4.10. těchto obchodních podmínek zašle elektronickou cestou.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.         Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a g) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i o dodávce zboží v uzavřeném obalu, u něhož porušil spotřebitel jeho originální obal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Vzorový formulář pro odstoupení je volně k dispozici na stránkách internetového obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@dita.cz.

5.3.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kompletně vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

5.4.         Prodávající umožňuje spotřebiteli i částečné odstoupení od kupní smlouvy a to na jednotlivé dílčí položky zboží, jež jsou uvedeny v uzavřené kupní smlouvě. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

5.5.         Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 5.3. nebo čl. 5.4. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží spotřebiteli.

5.7.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu, odpovídající ceně dílčích položek zboží. Náklady na dodání zboží vrátí prodávající ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží spotřebiteli pouze v případě, že kupní cena, odpovídající ceně dílčích položek zboží, které spotřebitel vrací, překročí alespoň polovinu celkové kupní ceny původní kupní smlouvy.

5.8.         Takto určená kupní cena a případné náklady na dodání zboží vrátí prodávající spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem. Odesláním objednávky spotřebitelem výslovně vyjadřuje svůj souhlas s těmito způsoby případného vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Kupní cena a náklady na dodání zboží budou spotřebiteli vráceny vždy až poté, co spotřebitel prodávajícímu vrátí předmětné zboží a toto bude prodávajícím překontrolováno v souladu s čl. 5.5. těchto obchodních podmínek.

5.9.         Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.10.       Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v souvislosti s odstoupením kupujícího od smlouvy si nese spotřebitel sám.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.         Zboží je spotřebiteli doručováno v ČR prostřednictvím České pošty nebo přepravní balíkovou firmou GLS, resp. DPD.

6.2.         Spotřebitel je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li spotřebitel zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je spotřebitel povinen uplatnit reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí spotřebitel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu spotřebitelem stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.         Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.2.         V případě, že věc při převzetí spotřebitelem má vady, má spotřebitel právo na jejich bezplatné odstranění. Není-li takový postup neúměrný povaze vady, může spotřebitel požadovat dodání nové věci. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, případně požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

7.3.         Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u věci dle čl. 7.1. těchto obchodních podmínek, nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí věci.

7.4.         Práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny Dita výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510/1, 390 34 Tábor.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.         Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.         Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.         Spotřebitel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.         Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5.         Spotřebitel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. REKLAMACE

9.1.         V případě, že doručené zboží vykazuje v souladu s čl. 7.1. těchto obchodních podmínek vady, postupuje spotřebitel dle reklamačního řádu (viz bod 10 těchto Obchodních podmínek).

9.2.         Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. těchto obchodních podmínek a není považováno za uplatnění reklamace na dané zboží.

9.3.         Vady, na které se vztahuje právo uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady při převzetí věci, musí být uplatněny spotřebitelem ihned po jejich zjištění, a to s náležitými doklady, popisem vady a okolnostmi jejího vzniku nebo projevu, případně označeným místem vady.

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1.       V případě uplatnění odpovědnosti za vadu věci při převzetí zašle spotřebitel výrobek na adresu prodávajícího dle čl. 1.1 těchto obchodních podmínek. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém byla při dodávce, včetně přiloženého dokladu o koupi. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

10.2.       Spotřebitel je povinen z hygienických důvodů zaslat zboží pouze řádně vyčištěné nebo vyprané.

10.3.       Ihned po obdržení zboží bude zasláno spotřebiteli potvrzení o uplatnění práva z vady věci obsahující údaj o datu, kdy bylo právo uplatněno, jakož i údaj o způsobu a době vyřízení.

10.4.       Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

10.5.       Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, ošetřování či údržby výrobků, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi. Na takto vzniklé vady se odpovědnost prodávajícího za vady věci při převzetí nevztahuje.

10.6.       O vyřízení spotřebitelem uplatňované vady věci bude spotřebitel informován e-mailem, případně SMS. Stejnou formou bude informován při dodání objednávky o expedici balíku a termínu doručení.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1.       Ochrana osobních údajů spotřebitele je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.       Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3.       Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

11.4.       Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5.       Zpracováním osobních údajů spotřebitele může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.

11.6.       Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem po dobu neurčitou.

11.7.    Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Spotřebitel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

11.8.       V případě, že by se spotřebitele domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost spotřebitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má spotřebitel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění spotřebitele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9.       Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10.    Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu spotřebitele případně zasílání těchto informací prostřednictvím SMS.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.       Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, popř. elektronicky na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, resp. v těchto obchodních podmínkách.

12.2.       Zpráva je doručena:

 • okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

​13.1.       Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami majícími sídlo nebo bydliště na území ČR nebo na území SR. Nevztahují se zejména na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem, který má bydliště na území jiného státu, než je ČR, případně SR. 

13.2.       Veškeré případné spory plynoucí ze vztahu prodávajícího a spotřebitele budou řešeny nejprve smírnou cestou mimosoudně. Případné stížnosti může spotřebitel zasílat na elektronickou adresu prodávajícího, tj. dita@dita.cz.  Dále se spotřebitel může obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, nebo na webu: adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je též orgánem dohledu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

13.3.       Veškeré vztahy související s užitím webové stránky jakož i právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právem. Podle českého práva se posuzuje rovněž platnost jakéhokoli právního jednání učiněného v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a bydliště smluvních stran. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.5.       Neplatností, neúčinností nebo zdánlivostí jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.6.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není spotřebiteli přístupná. Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavírání kupní smlouvy jsou spotřebiteli přístupné v elektronické formě na webovém rozhraní obchodu prodávajícího.

13.7.       Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

13.8.       Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Dita výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510/1, 390 34 Tábor, adresa elektronické pošty - dita@dita.cz, telefon 381 479 205.

 

V Táboře dne   21. 3. 2017